Bộ phận chất lượng
05/11/2021 11:49
Văn hóa hay các giá trị của doanh nghiệp đóng vai trò hướng dẫn trong việc đưa ra quyết định. Chúng chỉ ra điều quan trọng đối với doanh nghiệp và phần lớn là do ban lãnh đạo của tổ chức.Hệ thống Chất lượng Dược phẩm (HTCLDP) bao gồm các quy trình được liên kết với nhau, như quy trình sản xuất, …
Xem thêm
Thành viên
Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên