Cải tiến quy trình

ISO 9001 & NHỮNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG – 3D VINA

ISO 9001 & NHỮNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG – 3D VINA

Hệ thống quản lý chất lượng (Quality management system - QMS) là một hệ thống hợp thức hóa các quy trình, thủ tục và trách nhiệm để đạt được những chính sách và mục tiêu về chất lượng. Còn ISO 9001: 2015 chính là tiêu chuẩn quốc tế xác định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng. Hệ …