Giới thiệu nguyên lý của máy đo 2D

Giới thiệu nguyên lý của máy đo 2D

Giới thiệu nguyên lý của máy đo 2D

Máy đo 2D được phát triển từ máy chiếu truyền thống dựa trên sự kết hợp của công nghệ ánh sáng, máy móc, điện và máy tính. Áp dụng cho các thiết bị, điện tử, máy móc, phần cứng, nhựa, vv, do đó, máy đo 2D được sử dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp hiện đại. Một kính hiển vi quang học năng lượng …