Hệ thống quản lý chất lượng
05/11/2021 14:31
Hệ thống quản lý chất lượng (Quality management system - QMS) là một hệ thống hợp thức hóa các quy trình, thủ tục và trách nhiệm để đạt được những chính sách và mục tiêu về chất lượng. Còn ISO 9001: 2015 chính là tiêu chuẩn quốc tế xác định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng.Hệ …
Xem thêm
Thành viên
Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên