KIỂM ĐỊNH ĐO LƯỜNG HIỆU CHUẨN
31/01/2019 14:32
THỜI HẠN THIẾT BỊ PHẢI KIỂM ĐỊNH ĐO LƯỜNG HIỆU CHUẨNTT Tên phương tiện đo Biện pháp kiểm soátvề đo lường Chu kỳ kiểm địnhPhê duyệt mẫu Kiểm địnhBan đầu Định kỳ Sau sửa chữa(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)Lĩnh vực đo độ dài1 Thước …
Xem thêm
Thành viên
Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên