KIỂM ĐỊNH ĐO LƯỜNG HIỆU CHUẨN

THỜI HẠN THIẾT BỊ PHẢI KIỂM ĐỊNH ĐO LƯỜNG HIỆU CHUẨN

THỜI HẠN THIẾT BỊ PHẢI KIỂM ĐỊNH ĐO LƯỜNG HIỆU CHUẨN

THỜI HẠN THIẾT BỊ PHẢI KIỂM ĐỊNH ĐO LƯỜNG HIỆU CHUẨN TT Tên phương tiện đo Biện pháp kiểm soátvề đo lường Chu kỳ kiểm định Phê duyệt mẫu Kiểm định Ban đầu Định kỳ Sau sửa chữa (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Lĩnh vực đo độ dài 1 Thước cuộn – x – – 2 Taximet x x x x 12 tháng 3 Phương …