kiểm định thiết bị đo lường
26/10/2018 01:04
A – Định nghĩa của hiệu chuẩn Hiệu chuẩn thiết bị đo có thể định nghĩa theo nhiều cách. Một cách đơn giản, hiệu chuẩn là quá trình của việc điều chỉnh một thiết bị đo lường hay thiết bị để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất.Hiệu chuẩn cũng có thể được định nghĩa là quá trình đưa ra dữ liệu …
Xem thêm
Thành viên
Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên