kiểm định thiết bị đo lường

Quy trình hiệu chuẩn, kiểm định thiết bị đo lường do Hiệu chuẩn 3D VINA thực hiện

Quy trình hiệu chuẩn, kiểm định thiết bị đo lường do Hiệu chuẩn 3D VINA thực hiện

A – Định nghĩa của hiệu chuẩn Hiệu chuẩn thiết bị đo có thể định nghĩa theo nhiều cách. Một cách đơn giản, hiệu chuẩn là quá trình của việc điều chỉnh một thiết bị đo lường hay thiết bị để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất. Hiệu chuẩn cũng có thể được định nghĩa là quá trình đưa ra dữ liệu …