kiểm định thiết bị đo
26/10/2018 00:59
Hiệu chuẩn 3d VINA kết hợp với các đơn vị có chức năng, nhiệm vụ cung cấp dịch vụ Kiểm định – hiệu chuẩn thiết bị đo lường, được công nhận trên toàn quốc đáp ứng các yêu cầu về liên kết chuẩn đến các chuẩn quốc gia và quốc tế, phù hợp với các chuẩn mực theo hệ thống đo lường quốc tế.Kiểm …
Xem thêm
Thành viên
Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên