kiểm soát chất lượng

KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG SẢN XUẤT – 3D VINA

KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG SẢN XUẤT – 3D VINA

Trong sản xuất, kiểm soát chất lượng là một quá trình đảm bảo khách hàng nhận được sản phẩm không có lỗi và đáp ứng được nhu cầu của họ. Khi quá trình này diễn ra không đúng, nó có thể khiến việc tiêu thụ hàng hóa bị tổn thất nặng nề. Ví dụ, khiếm khuyết gần đây tìm thấy trong túi khí Takata dẫn đến …