Máy x ray Unicomp được phân phối với 3D Vina tại thị trường Việt Nam