Nikon Metrology
08/06/2021 17:40
​​Nikon Zoom Stereo Microscope- 배율별 다양한 모델 제공- 줌배율 6.7x - 50x (7.5:1 )- 작업길이 : 115mm- 카메라장착. Large Stand 지원- 옵션 렌즈 (3.35x - 300x)주요특징SMZ745/745T는 그리노 광학타입으로 7.5:1의 줌 범의를 자랑합니다.줌 영역은 0.67베~5배이며 넓은 관찰범의를 제공.높은 줌 배율뿐만 아니라 115mm의 긴 작업거리를 지원.SMZ 745의 경콩에는 접안렌즈와 카메라를 선택할 수 있는 …
Xem thêm
16/12/2019 20:30
Như đã giới thiệu từ bài “Kỹ Thuật Ngược”, công đoạn đầu tiên của quy trình kỹ thuật ngược là “Quét 3D”. Hiện nay trên thế giới, có hai phương pháp quét 3D cơ bảnPhương pháp quét tiếp xúc: Sử dụng đầu quét các đầu dò tiếp xúc (touch probe) các đầu dò này thường được phổ biến gắn trên các …
Xem thêm
Thành viên
Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên