phương tiện đo
05/11/2021 09:10
1. Định nghĩa: Phương tiện đo là phương tiện kỹ thuật để thực hiện phép đo. Cụ thể hơn, phương tiện đo là tên gọi chung chỉ các thiết bị được dùng một cách độc lập hoặc cùng các thiết bị phụ để thực hiện phép đo. Vật đọ, bộ chuyển đổi đo, hệ thống đo là những dạng đặc biệt của phương tiện …
Xem thêm
03/11/2021 21:54
Từ trước đến nay 3D Vina viết nhiều về giải thích tiêu chuẩn mà chưa viết sâu vào vấn đề kỹ thuật của tiêu chuẩn, hôm nay 3D Vina xin chia sẻ bài viết về kỹ thuật tiêu chuẩn liên quan đến quản lý thiết bị theo dõi và đo lường. Về cơ bản, việc quản lý thiết bị theo dõi và đo lường theo yêu cầu tiêu …
Xem thêm
Thành viên
Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên