sai số tuyệt đối
05/11/2021 09:10
1. Định nghĩa: Phương tiện đo là phương tiện kỹ thuật để thực hiện phép đo. Cụ thể hơn, phương tiện đo là tên gọi chung chỉ các thiết bị được dùng một cách độc lập hoặc cùng các thiết bị phụ để thực hiện phép đo. Vật đọ, bộ chuyển đổi đo, hệ thống đo là những dạng đặc biệt của phương tiện …
Xem thêm
Thành viên
Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên