chạy thử sản xuất
05/11/2021 11:31
Các giai đoạn APQPAPQP là một quy trình có cấu trúc bao gồm các nhiệm vụ quan trọng từ phê duyệt ý tưởng đến sản xuất. Mục đích là tạo ra một kế hoạch chất lượng sản phẩm để phát triển và sản xuất các sản phẩm đáp ứng yêu cầu của khách hàng.Quy trình APQP bao gồm 5 giai đoạn:Giai …
Xem thêm
Thành viên
Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên