nikon nexiv
08/06/2021 15:59
현미경 모듈- Modification 지원 광학 모듈- 접안/대물 모듈- 조명 모듈- 포커싱 모듈접안경 튜브 / 조명기 / 대물 렌즈 / 접안경 / 마이크로 미터실험 및 연구는 물론 제조 및 검사를 위해 CFI60 및 CF &IC 광학 시스템을 지원하는 Nikon 장비와 통합되는 현미경 장치.* 광학경통Head …
Xem thêm
Thành viên
Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên