Production Part Approval Process

Quy trình phê duyệt bộ phận sản xuất (PPAP) – 3D Vina

Quy trình phê duyệt bộ phận sản xuất (PPAP) – 3D Vina

Quy trình phê duyệt bộ phận sản xuất (PPAP) là tiêu chuẩn công nghiệp đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về thiết kế kỹ thuật và đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm. Thông qua hướng dẫn PPAP, các nhà cung cấp và khách hàng hiểu rõ các yêu cầu để được chấp thuận một phần đối với các bộ phận do nhà cung cấp sản …